Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Доверително управление /Trust/
Доверителното управление се осъществява от лицензирани инвестиционни посредници, ползващи услугите на инвестиционни консултанти, издържали изпит пред Комисията за финансов надзор. Доверителното управление е една от формите за инвестиране с помощта на професионален мениджмънт, заедно с инвестиционните дружества, пенсионните фондове и инвестиционните животозастраховки. Управляващият (посредникът) взима процент от дохода , за определен срок или при предсрочни прекратяване на договора. Инвеститора има право да избере вида на ценните книжа (акции, облигации, валута, компенасторни инструменти (записи, бонове)), в които ще се инвестира. Доверителното управление е много подходящо за инвеститори, които желаят портфейл по-различен от този на инвестиционните дружества. При доверителното управление довереника може да поиска много по-рисково управлениe от балансираните портфейли на инвестиционните фондове и пенсионните фондове. Подписва се договор за доверително управление с лицензиран инвестиционен посредник, в който са описани всички подробности. Инвестиционният посредник изпраща веднъж месечно отчет за извършените операции с активите на довереника. Сделките на БФБ-София се извършват при заплащатане на комисионна в полза на инвестиционния посредник, отделно от таксата за доверителното управление. При реализиране на загуба от управлението, цялата загуба е за сметка на инвеститора. Инвестиционните посредници не могат да гарантират запазването на първоначално инвестираната сума.
Танкан индекс /Tankan index/
Танкан измерва общите бизнес условия за големите производители. Индексът се съставя на всеки три месеца чрез анкетиране на респонденти, които оценяват голям брой компоненти на бизнес ситуацията. Сред тях са търсенето и предлагането на различни продукти и суровини, продажбите, цените, търсенето и предлагането на работна сила и т.н. По-високите стойности оказват позитивно влияние върху националната валута. Индексът е един от най-често използваните за наблюдение на икономическата ситуация в Япония и се ползва с голям авторитет, тъй като се изготвя от Централната банка.
Технически анализ /Technical analysis/
Метод за оценка и прогнозиране на стойността на активите, чрез данни за пазарната активност, като историческа цена и обем на търговията. Техническите анализатори използват графики на цените за прогнозиране на бъдещата активност.
Тик /Tick/
най-малкото прието изменение в цената на даден фи¬нансов инструмент.
Трейдър /Trader/
Трейдър е физическо лице, което участва в покупката и продажбата на финансови активи на всеки финансов пазар, за себе си или за сметка на друго лице или институция. Основната разлика между трейдър и инвеститор е продължителността, за която лицето държи актива. Инвеститорите са склонни да имат по-дългосрочен времеви хоризонт, докато трейдърите са склонни да държат активи за по-кратки периоди от време, за да се възползват от краткосрочните тенденции.
Тренд /Trend/
Трендът е осовната посока, в която се движи цената или пазарът. Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен, в зависимост от изследвания времеви интервал. По време на тренда се наблюдават времени движения в противоположна посока, които се наричат корекции. Когато не може да се определи посоката на движение на пазара, т.е. когато той се движи в по-тесни граници е налице липса на тренд или консолидация.
Трети страни /Third parties/
В търговската статистика понятието “трети страни” се използва най-често като еквивалентно на “страни извън ЕС”. Този подход се е наложил като следствие както от водещото значение на вътрешнообщностната търговия между страните членки на ЕС, така и от съществуването на митнически съюз, който предполага различен търговски режим с останалата част от света.